Engelliler Haftası
20 Şubat 2018


ENGELLİLER HAFTASI
Engelliler Haftası, 1982 yılından beri  10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’ e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.
Engellilik, bir bozukluk veya özür nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilmemesi olarak tanımlanmıştır(WHO). 
Dünyada yaklaşık bir milyardan fazla ( % 15) engelli kişi bulunmaktadır. Nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır. Yapılan araştırmalarda ülkemizde ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli oranı % 2,5 iken müzmin hastalığı olanların oranı % 9,70 bulunmuştur. Yaklaşık 8,5 milyon kronik hasta ve engelli, yapılı çevrede hareketliliklerini kısıtlayan çok sayıda engelin ve uygun olmayan düzenlemelerin bulunması nedeniyle toplumsal hayata katılımda sorunlar yaşamaktadır. 
Türkiye’de görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir.Yani toplam nüfusun %6,6’sının en az bir engeli vardır.En az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin %42,8’i erkek, %57,2’si ise kadındır.
Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek için bedensel, zihinsel,  sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların (yaşlı, engelli, aile içi şiddete maruz kalan kişiler, sokak çocukları vb. gibi) korunması ve kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişebilirliğin artırılmasına yönelik faaliyetleri devam etmektedir.
 
Engelliliğin önlenmesi amacı ile her bebeğimize aşağıdaki tetkikler yapılmalıdır;
  • Yeni doğan İşitme Taraması
  • Fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi Taraması,
  • Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı Ve Tedavisi
  • Hemoglobinopati Taramaları
  • Erken yaş taramalarını yapılması ( Kırma kusurları, işitme taramaları)
Engellilere yönelik stratejik plan doğrultusunda ana hedeflerimiz;
1-Sağlığın teşviki (geliştirilmesi) ve sağlıklı hayat programlarına tüm halkımızın erişimini sağlamak.
2-Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların (yaşlı, engelli, aile içi şiddete maruz kalan kişiler, sokak çocukları vb. gibi) korunması, bu grupların kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişebilirliğinin sağlanmasıdır.
Stratejik plan ve hedefler doğrultusunda hastanemizde;
1) Engellilere yönelik sağlık hizmeti sunumunda Bakanlığımızın 2010/73 sayılı “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin Genelgesi” hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir. 
2) Engelli sağlık kurulu raporları, Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3 sayılı formda gösterilen formata uygun olarak ve Ek-4’te yer alan Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli doğrultusunda hastanemizce eksiksiz ve doğru olarak düzenlenmektedir. 
3) Engellilere yönelik hastanemizin iç ve dış mekânlarının mimari ve çevresel düzenlemelerine ilişkin olarak; 
 

a) Düzenlemeler TSE Standartlarına uygun olarak yapılmıştır. 

b) Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmeler yapılmıştır.

c) Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu vb. gibi ortak alanların her özür grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmiş, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle düzenlemelerin yapılmıştır, 

d) Görme engelliler için ortak alanlarda takip izi oluşturulmuştur. 

e) Hastanemizde, engellilerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolayca görebilecekleri yerlere asılmış, söz konusu bilgilere görme engellilerin ulaşmalarını teminen Braille Alfabesinin de kullanılması sağlanmıştır. 

4) Hastanemizde engellilerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmesi için iç ve dış mimari düzenlemeler yapılmıştır. 
5) Hastanemizde engelli ve yaşlı hastaların hizmet alımlarını kolaylaştırmak için, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel temin edilmiştir. 
6) İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilmiştir.
7) Engelli vatandaşlarımızın hastanemizde kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde oturması sağlanarak işlemleri yapılmaktadır. 
8) Engelli ve kimsesiz hastalar hastanemizden başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkânlar ölçüsünde transferi sağlanmaktadır. 
9) Hastanemiz otoparkında engelli personel ve engelli hastaların araçları için yer ayrılmış ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenmiştir.
10) Evde bakım hizmetleri kapsamında, hastanemizde ihtiyaca cevap verecek sayıda engelli nakil aracı temin edilerek hizmete sunulmuştur. 
11) Engellilere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınmış ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanmıştır.
Hastanemizde, 2016 Yılı TSİM ( Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) Engelli Bireyler İçin Sağlık Tesisleri Erişilebilirlik Verilerine göre Türkiye ortalamasının üzerinde hizmet erişimi sağlanmakta olup engellilere yönelik iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 
Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN
Hastane Yöneticisi