Basın bilgilendirme Toplantısı
21 Şubat 2018


Hastane Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Fatih DOĞAN Basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Başhekim Yardımcısı Dr. Ali KAPLAN eşlik etti. Fatih DOĞANbasın mensuplarına 2016 yılında yapılan faliyeleri anlatarak 2017 projelerini  açıkladı.

 

Hastaneye Başvuru Sayısı:

Hastanemize 2016 yılında 1.600.000 hasta (acil ve poliklinik) başvurmuştur. Oransal olarak bakıldığında, özel hastanelere başvuru oranı Türkiye’de ortalama %18, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %37’ iken Adıyaman’da %7 civarındadır.

Hastanemiz, Bölge Hastanesi olma yolunda ciddi çalışmalar yapmış olup, 2016 yılı içerisinde 24 farklı ülkeden ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her ilinden birçok hasta,  tedavi amacıyla hastanemize başvurmuştur. 2016 yılında il dışından 18 bin hasta kabul edilmiştir.

Acil Servis:

Acil Serviste bütün branşlarda uzman nöbeti tutulması hizmeti sağlanmıştır. Klinik Şefliklerinin oluşturulması ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Hastanemizde 24 saat hemen her branşta uzman nöbeti tutulmakta olup Acil Serviste gece 24’e kadar sürekli Acil Tıp uzmanı hizmet vermektedir.

Adli Tıp Polikliniği:

Türkiye’nin birçok ilinde bulunmayan Adli Tıp Birimihastanemiz bünyesinde kurulmuş olup, 2 Yardımcı Doçent halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. Böylelikle birçok adli olay hastanemizde neticelendirilerek il dışına sevk ortadan kaldırılmıştır.

KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler):

İlimizde daha önce olmayan KBRN  2016 yılı itibarı ile hastanemizde hizmete açılmıştır.

Poliklinik Hizmetleri:

İlimizde eksikliği hissedilen yan dallardan Tıbbi Onkoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Çocuk Endokrinolojisi, Yeni Doğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım branşlarına uzman hekimlerin atanmasıyla il dışına sevk edilen hasta sayılarında ciddi düşüşler olmuştur.

Acil ve Poliklinik sevk sayılarında önemli oranda düşüşler sağlanmıştır. Acil Sevk sayısı 2015 yılında 2.213 iken 2016 yılının sonunda 1.166’ ya düşürülerek %50 azaltılmıştır.

2017 Son Üç Ayda Yeni Başlayan Hekimler:

İlimizde bulunmayıp yeni başlayan branşlardan;

Hematoloji:1- Romatoloji:1 - Yoğun Bakım:1

Diğer branşlardan da, Çocuk Psikiyatrisi, Gastroentereloji başta olmak üzere branşlarda son üç ayda toplam 24 uzman hekimimiz göreve başlamıştır.

82. Yıl Ek Hizmet Binası:

Semt Polikliniği hizmeti kapsamında 11 branşta uzman hekim poliklinik yapmaktadır.

 • Göz Hastalıkları Polikliniği

 • Beyin Cerrahisi Polikliniği
 • Nöroloji Polikliniği
 • KBB Polikliniği
 • Cildiye (Deri ve Zührevi Hastalıkları) Polikliniği
 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Psikiyatri Polikliniği
 • Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği
 • Genel Cerrahi Polikliniği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Görüntüleme Hizmetleri:

Türkiye’deki en sessiz çalışan MR cihazlarından birisi de hastanemize kurularak MR cihaz sayımız 2 olmuştur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı MR randevu standartları çerçevesinde, randevularımız 10 iş günü içerisinde verilmektedir.

Türkiye’de birçok ilde bulunmayan 64 kesitli tomografi cihazı ile hastanemizde daha kaliteli tomografi filmi çekilmekte ve hastaların radyasyon maruziyeti azalmaktadır.

Radyoloji bölümüne dijital radyoloji sistemlerinin alınmasıyla radyolojik filmlerin çekimi hızlanarak görüntü kalitesi yükseldi.

Yeni alınan Dijital Mamografi ve Kemik Dansitometre, EEG, EMG cihazları ile görüntüleme merkezimiz daha da güçlenmiştir.

Nükleer Tıp:

Hastanemizde Gama Kamera ile nükleer tıp hizmetleri verilmekte olup PET-CT tetkikleri için hastalarımız özel servis aracı götürülerek ile Gaziantep’te yaptırılmaktadır.

ESWL:

Türkiye’deki en yüksek teknolojiye sahip taş kırma cihazlarından birisi olan ESWL (Extracorporal Shock Wave Litotripsy) cihazının alınmasıyla birlikte çok küçük boyuttaki taşların bile kırılabilmesi mümkün olmuştur. Bundan dolayı il dışından birçok hasta tedavi amacıyla hastanemize başvurmaktadır.

Kan Merkezi:

Hizmet alımı ile Aferez Trombosit Toplama Cihazı alınmıştır. Böylelikle il dışından trombosit getirilmesine gerek kalmadan kendi hastanemizde trombosit ihtiyacı karşılanmakta, acil durumlarda zaman kaybı yaşanmadan, hem daha hızlı hem de daha kaliteli hizmet sunulmaktadır.

Laboratuvarlar:

İlimizde hastanemiz, merkez laboratuvar olarak (biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarları) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

Çalışılan test çeşitliliğinde %40 oranında artış yapılmıştır. Teşhis için istenen testlerden dolayı, il dışı sevklerde yok denecek kadar azalma olmuştur.

Tüberküloz laboratuvarında daha güvenilir olan Kültür Tbc Antibiyogram ve duyarlılık testi cihaz ile çalışılmaya başlandı. Daha önce mikroskobik inceleme yapılıyordu.

Otoimmün hastalıkların (Çölyak, Romatizmal hastalıklar) tanı ve teşhisi için Otoimmün testler çalışılmaya başlandı.

Mikro elisa testlerinden Gastrit tanısında kullanılan Helicobacter Pylori testi kullanılmaya başlandı.

Enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanılan bakteriyel ve viral testler yapılmaya başlandı.

PCR (Polimeraze Chain Reaction)  ile çalışılan hastane enfeksiyonları, enterik patojenler, solunum sistemi hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri moleküler düzeyde çalışılmaya başlandı.

Çoğu hastanede olmayan İFA (İmmunfluoresans Antikor) testi çalışılmaya başlandı. Bu test, solunum yolu hastalıklarında etken olan özellikle viral patojenlerin saptanmasında kullanılan önemli bir yöntemdir.

Son günlerde Sağlık Bakanımızın önemle üzerinde durduğu Akılcı Antibiyotik kullanımını destekleyen ve Beta Hemolitik Streptokok tanısı için hızlı antikor testi 2016 yılı başlarından itibaren yapılmaya başlanmıştır (3-5 dakika içinde sonuç çıkmaktadır).

İdrarda uyuşturucu panel testi, manuel çalışmadan cihazlı sisteme geçilerek daha kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle Bonzai 1,2,3 .

Bölgemizin en önemli sağlık sorunlarından olan Kronik Hepatitlerin tanı ve tedavi takiplerinde kullanılan Genotipleme (Moleküler Biyolojik Tiplendirme Yöntemleri) testleri yapılmaya başlandı.

Biyokimya Laboratuvarı:

Çalışılan test çeşitliliğinde % 20 oranında artış yapılmıştır. Teşhis için istenen testlerden dolayı, il dışı sevklerde yok denecek kadar azalma olmuştur.

Organ nakli olan hastalarda, hastalığın takibinde kullanılan Sirolimus, Takrolimus vb ilaç düzey testleri yapılmaya başlandı.

Büyük eksikliği hissedilen Alerji panel testleri arttırılarak tam kapasite çalışılmaya başlandı.

FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) ve Ortopedi branş hastaları için Spesifik Kemik Protein Testleri (Somatomedin C, Growth Hormon vb.) yapılmaya başladı.

Patoloji Laboratuvarı:

Çalışılan test çeşitliliğinde % 20 oranında artış yapılmıştır. Teşhis için istenen testlerden dolayı, il dışı sevklerde yok denecek kadar azalma olmuştur.

Tümör tanısında ayırıcı tanıya giderken kullanılan İmmünohistokimya ve Histokimya paneli genişletilerek kesin tanı oranı arttırılarak konsültasyonlar azaltılmıştır.

Bölgemizde birçok Üniversite Hastanesinde olamayan Moleküler Patoloji Laboratuvarımız kurulmuştur. Moleküler olarak HPV, Tbc tayini ve aynı zamanda HPV tiplendirmesi yapılmaktadır. Böylece HPV ile Serviks Kanseri teşhislerine kolaylık sağlanmış ve özellikle Meme Tümörlerinin tedavisinde yol gösterici olan c-erbB-2 tespiti için FİSH yöntemi etkili olmuştur.

Kardiyoloji Hizmetleri:

Hastanemizde 2015 yılının ortalarına kadar tek Anjiyo cihazı ile hizmet verilmekte iken üst düzey monoplan Anjiyo Cihazının alımıyla birlikte hizmet kapasitesi artmıştır.

2015 yılında toplam yapılan anjiyo sayısı 4.256

   2016 yılında toplam yapılan anjiyo sayısı 6.845

Ameliyat Sayıları:

 

2016

2017 (Ocak-Nisan)

A Grubu

1.492

567

B Grubu

3.926

2.407

C Grubu

6.378

2.723

A+B+C

11.796

5.337

Beyin Cerrahi Hizmetleri:

Üst düzey ve yapılması zor olan Beyin Baloncuğu (Anevrizma) Ameliyatı hastanemizde yapılmıştır (müdahale edilmeyen anevrizmalar kanadığında hastada yüksek oranda inme ve ölüm oluşturabilir).

Göğüs cerrahisi:

Göğüs cerrahisi hastalarına Sadece Ankara, İstanbul ve Yurt dışında uygulanan “Ampiyem Vakum Yardımlı Kapama Sistemi” ile tedavi uygulanmıştır. Bu yöntem Göğüs Cerrahisi açısından onarım imkânlarının kısıtlı ve riskli olduğu veya narkoz alınması mümkün olmayan durumlarda daha büyük cerrahi yöntemlere ihtiyaç duyulmadan yapılan adeta hayat kurtarıcı bir yöntemdir.

Minitoraktomi ile sınırlı Akciğer Rezeksiyonu Ameliyatı yapılmıştır.

Hastanemiz bünyesinde uyku laboratuvarı ünitesinin hizmete açılması için hazırlıklar son aşamaya gelmiştir.

Üroloji:

Adıyaman’da, ilk defa Hastanemiz Üroloji Kliniği tarafından Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) müdahalesiyle böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Genel Cerrahi:

Hastanemizde ilk kez Laparaskopik Trans Abdominal Sürrenallektomi (kapalı yöntemle böbrek üstü tümör alımı) operasyonu Genel Cerrahi Kliniği tarafından yapılmıştır.

Kadın Doğum:

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, boşaltılan Tıp Fakültesi binasına 2016 yılı Mart ayında taşınmış olup, yatak sayısı 169’ dan 205’ e çıkmıştır.

Primer Sezaryen Oranı:

Türkiye geneli primer sezaryen oranı ortalaması % 26,6 iken hastanemiz %18 ile sezaryen oranı bakımından Türkiye’nin en iyi hastaneleri arasında yer almaktadır.

Anne Bebek ölümlerini azaltmak amacıyla:

Akademisyenler ve sağlık çalışanlarının desteğiyle Acil Eylem Planı hayata geçirilmiştir. Acil Eylem Planı çerçevesinde; ilgili personellere Yenidoğan Canlandırma Programı (Neonatal Resuscitation Program-NRP) eğitimi düzenlenmiştir.

Gebeler için Dahiliye Polikliniği:

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binamızda Dahiliye Polikliniği açılmıştır. Gebelerde kronik hastalıklarının Kadın Doğum Uzmanlarıyla beraber koordineli bir şekilde takiplerinin yapılabilmesi için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binamızda Dahiliye Polikliniği hizmet vermektedir.

Koordinasyon Polikliniği:

Birinci Basamak Sağlık Tesislerinden riskli olduğu  düşünülen hastalar için Halk Sağlığı Müdürlüğünce Aile Hekimleri görevlendirilmiş olup, Kadın Doğum Uzmanları ve Aile Hekimleri arasında hasta takibi ve geri bildirimin yapılabilmesi için Koordinasyon Polikliniği kurulmuştur. Ayrıca; görsel- yazılı basın, projeler ve uygulamalar (Gebe Bilgilendirme Birimleri, Renkli Gebe Kartları, Gebe Danışma Hattı, Perinatoloji Polikliniği, Taburcu Polikliniği) ile halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Anne Dostu Hastane:

Anne Dostu Hastane Programı 2016 yılı içerisinde başlatılmıştır. İlk Hazırlık dönemi olan Anne Dostu Kriterleri doğrultusunda çalışmalar başlatılarak gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Bakanlığımızca görevlendirilen Anne Dostu Hastane Değerlendiricileri hastanemizde öz değerlendirmede bulunmuşlardır. Hastanemizin 2017 yılı içinde Anne Dostu Hastane ünvanı alınması sağlanarak Türkiye’deki sayılı hastanelerden birisi olmak hedeflenmektedir.

Gebe okulu:

Gebe okulumuzda 2016 yılında 5.141 hastaya gebelik süreçleri ile ilgili eğitim verilmiştir. Gebe eğitim okulunda gebelerin daha rahat fiziksel şartlarda eğitim almasına ve egzersiz yapmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlemeler yapıldı.

TPN:

Hastanemiz bünyesinde TPN (Total Parenteral Nütrisyon) ünitesinin hizmete açılması için hazırlıklar son aşamaya gelmiştir.

Yoğun Bakımlar:

Yoğun bakımlarda kapasite artırımı yapılarak tescilli yatak sayısı 108’e çıkartılmıştır. Yoğun bakımların yatak sayıları ile birlikte tıbbi donanımı da en üst seviyeye yükseltilmiştir. İl genelinde 3. Basamak yoğun bakım sayısı daha önce 7 iken, şu anda hastanemizdeki 3. Basamak yoğun bakım yatak sayısı 59’a yükseltilmiştir.

Yara Bakım ve Palyatif Ünitesi:

Türkiye de açılan ilk yara bakım ünitesi hastanemiz bünyesinde olup çoğunluğu il dışından gelen hastalara hizmet vermektedir. Yara Bakım Ünitesi olarak 8 yatak ile hizmet verilmekte iken kapasite artırımı yapılarak, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda 12 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açılmıştır.

Yanık Ünitesi:

Yanık Ünitesine 10 yatak tescili alınmıştır. Yanık Birimimiz 8 yataklı kapasite ile hizmet vermekte iken kapasitesi artırılarak 10 yataklı Üniteye dönüştürülüp, tescili alınmıştır. Böylece İl dışından gelen hastaları da kabul edebilecek şekilde hizmet vermektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri:

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 2015 yılına göre %26’lık bir artış ile 2016 yılı içinde 4.786 hasta takibi yapılmıştır. 2017 yılı ilk beş ayda 2192 hastaya bakılmıştır.

Denetimli Serbestlik:

Ayaktan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ve Denetimli Serbestlik Birimleri kurulmuştur (Madde ilişkili suçlardan adli işlem gören ve madde kullanım bozukluğu olan hastaların topluma kazandırılmalarını teminen yeni bir yaklaşımı ortaya koyan ’Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri’ uygulamaları).

Diyabet Okulu:

Türkiye Diyabet Programı kapsamında halka yönelik “Diyabet Okulu” açılmıştır. Endokrinoloji Uzmanı, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Diyabet Hemşiresi tarafından verilen 5 günlük eğitim sonunda katılımcılara “Diyabet Okulu Diploması” verilmektedir. 2016 yılı Kasım ayından itibaren her ay 15’er kişilik gruplar halinde yapılan eğitim, 2017 yılında da her ay farklı gruplara verilmek üzere devam etmektedir.

Hastaların Eve Transferi:

Taburcu olan hastalarımızın eve transferini sağlıyoruz. Adıyaman Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında Adıyaman Merkez sınırları içinde ikamet eden, hastanemizde tedavi görüp taburcu olan hastalarımızın evlerine transferini sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları:

Hastanemizde çalışan personellerimiz için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, çalışma ortamından kaynaklanan risklerin minimize edilmesi amacıyla işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları aktif olarak çalışmaya başladı. Tüm çalışanlarımızın periyodik muayeneleri yapıldı.

Dijital Hastane:

Hastanemizde hasta işlemlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için dijital hastane uygulamaları başlatıldı. Hastanenin tüm alanlarında Elektronik Medikal Kayıt sistemleri yaygınlaştırılmaktadır. Bu uygulamalar 2017 yılı içerisinde yaygınlaştırılarak bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde optimal ölçüde kullanılmasını sağlayarak Sağlık Bakanlığı HIMMS stage 6 akreditasyonu hedeflenmektedir.

Hastane web Sayfası:

Hastanemiz internet sayfasının tasarımı ve içeriği yenilendi, günlük ortalama 900 tıklanma yapılıyor. Hastalarımız tetkik sonuçları, hekim bilgileri ve hekimlerin çalışma çizelgesi, nöbetçi eczane gibi birçok bilgiye internet sayfamızdan erişebilmektedir. Ayrıca Hastaya mektup uygulaması ile dünyanın her yerinden, hastanemizde tedavi gören tanıdıklarınıza internet sayfası üzerinden geçmiş oldun mesajı gönderilebilmektedir. Gönderdiğiniz mesaj hastaya mektup olarak iletiliyor.

Hasta Memnuniyet Oranı:

Hasta memnuniyet oranımız %90’nın üzerindedir (TUİK Türkiye ortalaması %72,6). Hastanemizde düzenli olarak Sağlık Bakanlığı Hasta Memnuniyet Anketleri uygulanmaktadır.

Okuyan Hastane:

Yoğun bakım ve ameliyathane bekleme alanlarında kütüphane köşeleri oluşturularak bu kitaplıklara Müftülükten alınan Kur’an-ı Kerim ve ilmihal kitapları konuldu. Ayrıca önümüzdeki süreçte kitap çeşit ve sayısı artırılacaktır ve bu uygulama kliniklerde de yapılacaktır.

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı:

Hastanemizde ameliyathane hemşireliği sertifikalı eğitim programı Bakanlık onayıyla başlatılmış olup; eğitim programına tesisimiz çalışanları başta olmak üzere tüm Türkiye’den sağlık personeli kabulü yapılmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları:

2016 yılı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinden 100 üzerinden 98,5 puan alınmıştır. Daha önceki SKS değerlendirme puanı 89 iken, 2016 yılı değerlendirmesinde özverili çalışma ve üstün gayretlerimizle puanımız 98,5’e yükseltilmiştir. Bu puan ile hizmet sunum kalitesi olarak özel hastaneler dahil olmak üzere Türkiye’de ön sıralarda yerimizi aldık.

Sağlık Bakanlığı 2016 Verimlilik Karnesi:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ölçümü ve takibi yapılan verimlilik karnesinde puanımız bir önceki yıla göre yükselmiştir. Bu kapsamda Tıbbi-İdari ve Mali Kriterlerde gittikçe yükselen bir trend vardır.

Mali:2016 yılında gelir tahakkukunda artış sağlanırken giderde de azalma sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği maksimum borçluluk gün süresi 120 gün iken hastanemizin borçluluk gün süresi 90 günün altına inmiştir.

Engelli Erişilebilirlik:

Engelli erişilebilirlik oranı %87 ile en üst sıralara ulaşılmıştır. Türkiye ortalaması 2016 yılı için %64 iken özverili çalışmalar sonucunda hastanemizdeki oran %87’dir (2015 yılında hastanemizin engelli erişilebilirlik oranı %64, Türkiye ortalaması %59’dur).

Kadın doğum ve çocuk hastanemizde engelli hastalarımıza yönelik yürüyüş parkuru yapıldı.

İkincilik Ödülü:

Hastanemizde çalışan Levent SONĞUR, “Eksiksiz Dosya İndikatörü Takibiyle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi” projesi ile, Türkiye geneli 600 den fazla makale ve bildiri arasında “SKS En İyi Bilimsel Araştırma ve Yayın Ödülü dalında İkincilik Ödülü almış olup, 5. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri kitabına girmiştir.

Sağlıkta Akreditasyon İçin Hazırlıklar:

Sağlıkta Akreditasyon kapsamında alt yapı çalışmaları yapılıp Akreditasyon için çalışmalar başlatılmıştır.

Sağlık Kampüsü:

Sağlık kampüsü hastane modeli çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmekte olan Sağlık Hizmetleri Planlama çalışmaları kapsamında; ilimize yapımı planlanan 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ilin ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirilmiş olup yeterli olmadığı Genel Sekreterliğimizce hazırlanan raporlarla Bakanlığa sunulmuştur. Böylece yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesi 300 yataklı olarak revize edilmiştir.

110 dönümlük 400 yataklı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsü içerisine yapılması planlanan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hayata geçirilmesinin ardından, iki hastanenin birbirleri ile entegrasyonu sağlanacaktır. Böylelikle; ilimizde bulunmayan Perinatal (Riskli Gebelik) Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Kadın Doğum Hastalıklarına hizmet veren Yoğun Bakım Ünitesi, SDL (Sancı, Doğum, Loğusa) Odası, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, ERCP (Endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi) Ünitesi, gibi birçok özellikli birim ilimizde ilk kez açılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.

2017 PROJELERİ (180 GÜN)

Adıyaman’da Sağlıkta Dönüşüm Müze Alanı Projesi:

Hastaneye başvuran insanların son 60 yılda sağlıktaki değişim ve dönüşümü fark etmesini sağlamak müze kurulmaktadır.

MHRS Gerçekleştirme Oranının Artırılmasını Sağlamak İçin SMS Yoluyla Geri Dönüş Sisteminin Kurulması:

MHRS üzerinden ve doğrudan hastaneden alınan randevuların etkinliğini artırmak amaçlanmıştır. Uygulanacak olan proje ile MHRS gerçekleşme oranı artacaktır.

Hemato-Onkoloji Ayaktan Kemoterapi Merkezi Açılması (Hayırsever bağışı yolu ile):

Merkezin açılması ile kanser hastalarının ayaktan kemoterapi aldıkları üniteyi yeniden daha konforlu, ergonomik, büyük bir mekana dönüştürerek biraz olsun rahat etmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Hematoloji Kliniğinin Kurulması:

Kan hastalığı olan bölge insanının tetkik ve tedavisini il içinde yaparak il dışı sevki önlemek amacıyla hematoloji kliniği kurulacaktır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Küvöz Sayısının Artırılması:

Mevcut 25 kapasiteyi 30 a çıkarılarak il dışı sevki önlemek amacıyla küvöz sayısı artırılacaktır. Küvözlerin satın-alma süreci başlamış olup bir ay içinde süreç tamamlanacaktır.

Kornea Nakil Merkezi Kurulması:

Kornea naklinin ilimiz imkanlarında yapılmasını sağlamak amacıyla nakil merkezi kurulacaktır.

Uyku Laboratuvarının Açılması:

İlimizde uyku laboratuvarı olmamasından dolayı il dışına çıkan hastaları engellemek ve hasta memnuniyetini sağlamak amaçlanmıştır.

Tıbbi, Evsel, Geri Dönüşüm ve Tehlikeli Atık Depolarının Yeniden Yapılması:

Mevcut haliyle standartlara uygun olmayan,  yetersiz alanların yeniden standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla atık depoları yenilenecektir.

Kapalı Otopark Alanında Elektrik Tasarrufu Projesi:

Otoparktaki mevcut aydınlatmaların led aydınlatma ile değişiminin sağlanarak elektrik tasarrufunu sağlamak amaçlanmıştır.

Hastane Merkezi Havalandırma Sisteminin Revizyonu:

Yapılacak olan düzenleme ile mevcut duruma göre aylık 60bin TL’lik tasarruf öngörülmektedir

Kadın Doğum Ek Binamızın Çevre Düzenlemesinin Yapılması:

Çevre düzenlemesinin sağlanarak hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

Mescit Alanlarının Revizyonu:

Bay ve bayan mescit alanları ile abdesthanelerin daha kullanışlı ve konforlu hale getirilerek hasta çalışan memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

Hasbel Projesi:

Ambulans ile nakli gerekli olmayan taburcu hastalardan imkansızlık sebebiyle evine gidemeyen hastaların eve nakillerini sağlamak

Çorba Çeşmesi Projesi:

Sabah hastaneye gelen personel, hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz bir tas sıcak çorba içmelerini sağlayarak personel hasta memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.

Yeni Doğan İşitme Merkezi Referans Merkezi:

Bölgede referans merkezi olabilmek hedeflenmektedir.