Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
21 Şubat 2018


Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
Eğitim, Dünya uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

Bu noktada Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Genelgeye istinaden Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ‘Hastane Afet ve Acil Durum Planı’ hazırlanmış olup tüm Hastane çalışanlarımıza birim birim Afet eğitimi verilmiştir. Akabinde Masa Başı ve Genel Saha Tatbikatı başarıyla yapılmıştır.
 
 
 
 

Afet Eğitimi;

Örgün Eğitim Sistemi

Yaygın Eğitim Sistemi

Hizmet İçi Eğitim

Meslek İçi Eğitim

Halk Eğitimi (Hasta Refakatçisi)

sistemleri içinde bireylere kazandırılmalıdır.
 
 
 

Afet Türleri
 

1) Doğal Afetler: 
Bu kapsamda deprem, dev dalgalar, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, tropikal siklonlar, sel, kuraklık, çevre kirlenmesi, ormanların yok edilmesi, çölleşme, veba salgını gibi afetler bulunmaktadır.
 

2) Teknolojik Afetler:
Nükleer santral kazaları, kimyasal ve endüstriyel kazalar, uçak kazaları, demiryolu afetleri, gemi kazaları, terörizm ile ilgili eylemler bu sınıf içinde yer almaktadır. Teknolojik afetler kendi başına tetiklenebileceği gibi tabii bir afet tarafından da tetiklenebilir. Büyük oranda doğal afetlere maruz kalan ülkemizde, doğal afetlere ilişkin sorumluluk ve Kurumlar arası koordinasyon kanunen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na aittir.
                           
Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak, toplulukları olumsuz etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır. Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini durdurarak ya da kesintiye uğratarak bir ya da daha fazla yerleşim birimini etkilemesi gerekmektedir.
Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi afet, olayın kendisinden çok doğurduğu sonuçlar olarak görülmektedir. Bir afetin büyüklüğü ise insanlar açısından neden olduğu can ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir.

Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen tabii veya teknolojik afetler özellikle ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunlara yakın zamanlarda meydana gelmiş örnekler 1992 Erzincan, 1995 Dinar depremleri, 1995 Senirkent heyelanıdır ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi,2011 Van Depremi. Doğu Anadolu Fay Hattında bulunan Bölgemiz İlimiz Adıyaman geçmişte Sürgü, Çelikhan, Gölbaşı, Türkoğlu depremleri yaşanmış günümüzde de depremler meydana gelmektedir.(2017 Samsat Depremi)

İdeal Bir Afet Yönetimi; 

1- Afet Öncesi

2- Afet Esnası

3- Afet Sonrası
safhalarından oluşmalıdır.
 
 

1) Afet Öncesi: 
Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla;
  • gerekli önlemleri almayı,
  • mümkün olan hallerde önlemeyi,
mümkün olmayan durumlarda ise
  • acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, 
  • afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve 
  • insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.
 
 

2) Afet Esnasında: 
Afet yönetiminin afet sırasındaki amaçları,
  • mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak,
  • afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumak,
  • afetten etkilenen toplulukların hayati gereksinimlerini en kısa zamanda karşılamak ve hayatın normale dönmesini sağlamaktır.
Bu amaçların gerçekleşmesi, afet öncesi yapılan plan ve hazırlık çalışmalarının, kurulacak teşkilatın afet anında etkin bir biçimde harekete geçirilmesiyle mümkün olabilmektedir. 
 
 
 


3) Afet Sonrası:
 
Afet sonrası dönemde afet yönetiminin amacı,
  • afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını sağlamak,
veya etkilerin en kısa sürede düzeltilmesini sağlamak,
  • afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulmasını sağlamaktır.
 
     Nazif AKGÜN                                                               Yusuf YAMAN
Sivil Savunma Uzmanı                                                  Sivil Savunma Uzmanı
                                                                             Hastane Afet Ofisi Birim Sorumlusu